013 – آشنایی با Undo,Redo,Revert در ایلوستریتور

در این ویدیو با کاربرد دستورهای Undo، Redo و Revert و تفاوت های آنها آشنا میشوید